خدمات حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ آب زیرزمینی

کارفرما: شركت آب منطقه اي استان اصفهان

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته