نمک زدایی گچساران 3

کارفرما: شركت ملي مناطق نفت خیز  جنوب

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته