افزايش ظرفيت و اصلاح سيستم برق نوار انتقال سنگ خردشده مجتمع مس سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته