خدمات مهندسي،تامين و اجراي واحد آبرساني ريخته گري شماره 5

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته