خدمات مهندسي،تامين و اجراي سيستم انتقال مواد گل گهر

کارفرما: شركت معدني و صنعتي گل گهر

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته