احياء مستقيم بردسير به ظرفیت 800 هزار تن در سال

کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته