خدمات مشاوره،مهندسی نظارت عالیه و خدمات کنترل تولید کاتد مس سونگون

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا