خدمات مهندسي تامين و ساخت 2.5 ميليون تن گندله سازي ني ريز

کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا