انتقال مواد گندله سازی گل گهرتاریخ انتشار ۱۳۹۸/۸/۲۵