رديف

شرح پروژه

ظرفيت

نوع فعاليت انجام شده توسط شركت

كارفرما

ملاحظات

 1.  

مجتمع مس سرچشمه

410،000 تن مس کاتدی

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

مجتمع مس سونگون

155،000 تن کنسانتره مس خشک

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

مجتمع مس خاتون آباد

200،000 تن مس آندی

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

مجتمع مس ميدوك

150،000 تن کنسانتره مس خشک

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان مركزي شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

5،000 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت، شهرستان تهران

16،000 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري پتروشيمي شيراز

5،788 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان كنترل مركزي (هشت ضلعی) پتروشيمي شيراز

8،960 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان تحقيق و توسعه و آزمايشگاه پتروشيمي شيراز

1،200 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز استان فارس

8،960 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري ناحيه يك اداره گاز شهرستان شيراز

1،461 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري ناحيه دو اداره گاز شهرستان شيراز

1،386 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز استان چهار محال و بختياري

4،000 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان و سالن ورزشي اداره گاز استان چهارمحال و بختياري

1،870 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز شهرستان شهركرد

1،000 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز استان مركزي

3،400 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز شهرستان اراك

1،490 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز استان همدان

4،980 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اتمام یافته

 1.  

ساختمان اداري اداره گاز شهرستان همدان

1،200 متر مربع

انجام مميزي انرژي

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اتمام یافته