به منظور حصول اطمينان از كيفيت فعاليتهاي تأمين و اجرا و همسان‌سازي ارائه خدمات در اين زمينه، اقداماتي نظير شناسايي و انتخاب اعضاي تيم بازرسي پروژه، نظارت بر حسن عملكرد تيم مربوطه، تعامل با مديريت بازرسي و كنترل كيفي شركت، مشاور و كارفرما و نيز اعلام استانداردها و تغييرات مرتبط با عمليات بازرسي در اين واحد صورت مي‌گيرد.
نهايي كردن فرمتها و روشهاي انجام كار و دستور‌العملها در جلسات KOM پروژه‌ها انجام گرفته و به طبع آن ارائه گزارشات به معاونت مربوطه و مديريت بازرسي و كنترل كيفي شركت صورت مي‌پذيرد.

نظارت بر مستندسازي كليه مدارك و اسناد بازرسي، اخذ درخواستهاي بازرسي از مديريت پشتيباني و تداركات، همكاري در تهيه بانك اطلاعاتي و وندورهاي مديريت بازرسي با مديريت بازرگاني، نظارت بر كنترل كيفيت فعاليتهاي ساخت و خريد و اجراؤ ، نظارت بر بازرسي فني تجهيزات خريداري شده در داخل كشور و خارج كشور از ديگر وظايف اين واحد مي‌باشد.
در همين ارتباط، تسلط بر مفاد قراردادي در زمينه مباحث كيفي و حضور در جلسات مميزي شخص ثالث توسط اين واحد صورت مي‌گيرد. 

در زمينه برگذاري مناقصه هاي پروژه ها نيز براورد هزينه هاي مربوطه به بازرسي و نيز تهيه QCP در حين تهيه اسناد مناقصه توسط اين واحد صورت مي پذيرد