به منظور بهينه‌سازي و ايجاد يكپارچگي در فرآيند تامين پروژه‌ها، اين واحد با همكاري مديريت بازرگاني، معاونت مالي و برنامه‌ريزي پروژه سياست گذاري‌هاي خريد پروژه‌هاي شركت را صورت مي‌دهد.
همچنين مشاركت در تهيه برنامه‌ زمان‌بندي تأمين، نظارت و ارائه نظرات در تهيه برنامه عملياتي خريد، اخذ تاييديه‌هاي مشخصات فني پيشنهاد دهندگان از مديريت مهندسي و نظارت بر فرآيند تأمين و نيز نظارت بر عملكرد  خريد مطابق با برنامه خريد از اهم فعاليتهاي اين واحد مي‌باشد.
تهيه و ارسال درخواست بازرسي فني و كالا، شركت در جلسات KOM پروژه‌ها، مشاركت در مذاكرات قراردادي، كنترل و رسيدگي قراردادي صورت وضعيتها، نظارت بر مستندسازي كليه مدارك و تهيه صورت وضعيت جهت ارسال به گروه برنامه‌ريزي از ديگر وظايف اين واحد مي‌باشد.