در راستای بهبود فرایندها و به منظور یکپارچه سازی و تمرکز بر تهیه و به رسیدگی به صورت وضعیت های شرکت ، دفتر فنی پروژه ها با شرح فعالیتهای زیر؛ ارایه خدمات می نماید:

  1. تهیه کلیه صورت وضعیتهای پروژه ها اعم از مطالعاتی،مشاوره و مهندسی ، نظارت، تامین،اجراءو طرح وساخت
  2. الزام کنترل و رعایت  کلیه بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه در صورت وضعیت ها
  3. یکپارچه سازی و تمرکز صورت وضعیت های پروژه
  4. حضور در جلسات و سایت کارفرما جهت دفاع و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی
  5. تهیه صورت وضعیتهای فهرست بهایی با استفاده از نرم افزار های تیپ مورد تایید مراجع قانونی وسازمانی
  6. تهیه صورت وضعیتهای تعدیل مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های مراجع قانونی وسازمانی