گروه سفارشات پروژه ها در سال 1395 پس از مشاهده لزوم وجود این گروه با گذشت چند سال از فعالیت پروژه های اجرایی EPC شرکت و ایجاد تنوع در تعداد و سایز پروژه ها، با هدف کلی کنترل دقیق درخواست های خرید پروژه ها و بررسی و کنترل مستمر موجودی انبارهای شرکت با بهره گیری از پرسنل مجرب و متخصص تشکیل گردید.