گروه تامین تجهیزات پروژه ها از زمان ورود شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به پروژه های EPC   ، فعالیت خود را آغاز نموده است.

این گروه با استفاده از تجربه مهندسین و نیروهای متخصص خود از ابتدای فرآیند تامین تجهیزات پرو ه ها تا انتهای آن و از زمان تجهیز کارگاه تا زمان بهره برداری پروژه ها همگام و همسو با اهداف شرکت اقدام می نماید. هدف از تشکیل این گروه ارتقاء سطح کیفی و فنی تامین تجهیزات با لحاظ صرفه و مصالح اقتصادی شرکت در زمان و مکان مناسب می باشد.