در راستای بهینه سازی و تکمیل عملیات مهندسی و استفاده بهینه از دانش فنی، ظرفیت و امکانات موجود در شرکت،  مدیریت مهندسی در معاونت پروژه ها با شرح عملیات زیر انجام می پذیرد.

  1. مطالعه قرارداد در مورد خدمات مهندسی و طراحی مورد نیازپروژه و آشنائی با شرح و محدوده خدمات مذکور، برنامه زمان بندی کلان انجام خدمات، استانداردها و شناخت کامل پروسه تولید و تجهیزات و اقلام کلیدی آن و سایر مسائل مرتبط
  2. همکاری در زمینه تدوین برنامه زمان بندی فاز مهندسی
  3. اخذ و بررسی مدارک فنی بسته های خرید از گروه های مهندسی
  4. حصول اطمینان از استفاده از الگوهای طراحی در پروژه ها
  5. هدایت تیم مهندسی پروژه ها
  6. سنجش عملکرد طراحی نسبت به مبانی پیش بینی شده در قرارداد
  7. کنترل زمان بندی فاز مهندسی در سبد پروژه ها  و به تفکیک آن و ارائه راهکار در راستای بهبود وضعیت
  8. کنترل برنامه مالی فاز مهندسی و مندسی تأمین در سبد پروژه ها و به تفکیک آن و ارائه راهکار مناسب
  9. مدیریت و کنترل تغییرات محدوده طراحی
  10. اخذ گزارش های گروه برنامه ریزی و کنترل زمان بندی پروژه در فاز مهندسی