اين واحد مسئوليت اجراي ساخت و توليد تجهيزات و اسكلت فلزي در كارخانجات ساخت و توليد شماره 1 شركت فولادتكنيك را بر عهده دارد.
اقداماتي كه در كارگاههاي مربوطه صورت مي‌گيرند عبارتند از:

  1. تهيه نقشه‌هاي كارگاهي
  2. عمليات ساخت شامل برشكاري، پيش مونتاژ، جوشكاري و تميزكاري
  3. سندبلاست و رنگ آميزي
  4. بارگيري و حمل به سايت پروژه

در اين زمينه فعاليتهاي دفتر فني كارگاه شامل برآورد اوليه از متريال مورد نياز جهت ساخت، تهيه برنامه توليد جهت هر پيمانكار، شناسايي و ارزيابي و انتخاب پيمانكار shop كننده نقشه‌ها و نيز پيمانكار ساخت توسط مدير واحد ساخت و توليد با همكاري مدير هماهنگ كننده كارخانه و سرپرست كارگاه مي‌باشد.
          در مرحله ساخت، عمليات ساخت شامل برشكاري، پيش مونتاژ، جوشكاري و تميزكاري با كنترل كارشناسان كنترل كيفي كارگاه در قالب فرم‌هاي تاييد عمليات ساخت و جوشكاري و تميزكاري صورت مي‌گيرد.

در مرحله سندبلاست و رنگ كنترلهاي مورد نياز مطابق با فرم تائيد عمليات سندبلاست و رنگ صورت گرفته و سپس وقتي محموله قابل ارسال به تناژ قابل قبولي رسيد، دستور بارگيري توسط سرپرست كارگاه صادر گرديده و كالاهاي آماده به سايت پروژه ارسال مي‌گردند.