گروه اتوماسيون و مخابرات و ITشركت فولادتكنيك با هدف انجام پروژه هاي طرح و ساخت (EPC)در زمينه اتوماسيون خطوط توليد، مدرنيزاسيون واحد هاي صنعتي ، افزايش سطوح اتوماسيون كارخانه ها ، سيستم هاي اعلام حريق، سيستم هاي مخابراتي ثابت و سيار و نيز طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي تخصصي مديريت پروژه هاي صنعتي در طول دو دهه گذشته تعدادي از بزرگترين پروژه هاي كشور در صنايع مختلف از جمله فولاد و انرژي را با موفقيت به انجام رسانيده است .
ماهيت فعاليتهاي اين گروه و سرعت بالاي تغييرات در دنياي الكترونيك و مخابرات و كامپيوتر،انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه در كنار فعاليتهاي جاري گروه را اجتناب ناپذير نموده است كه در اين راستا ساخت قطعات و دستگاههاي جديد، معرفي تكنولوژي روز به سازمانها و ارگانها و نيز ارائه مقاله در نشريات مرتبط و ايراد سخنراني در كنفرانس ها در طول سالهاي گذشته انجام شده است.
چون معتقديم كه هدف اصلي تكنولوژي در تمامي زمينه ها ،كاهش قيمت تمام شده محصول در كنار افزايش كارآيي و نيز سهولت استفاده از محصول است و نيز ايمان داريم كه حركت در اين راستا راز ماندگاري شركتهاي مهندسي و زمينه ساز تصاحب سهم بيشتري از بازار خواهد بود لذا تلاش در بكارگيري روشهاي جديد مهندسي ، ساخت و توليد و اجرا ، سر لوحه فعاليتهاي اين گروه قرار گرفته است.