گروه تدارکات شرکت از اولین بخش هایی بوده که همزمان با آغاز فعالیت شرکت شروع به کار نموده ابتدا تمامی خریدهای شرکت توسط این بخش انجام می گردید؛ سپس با گسترش فعالیتهای شرکت وشروع فعالیتهای طرح وساخت ونیاز به تامین تجهیزات وکالاهای تخصصی مورد نیازپروژه ها؛ گروه تامین پروژه ها مدیریت بازرگانی تشکیل گردید که جهت تامین نیازها وخریدهای شرکت و پروژه ها تعامل پویایی بین این بخشها وجود دارد

هم اکنون عمدتاً خریدهای ذیل توسط این بخش انجام می گردد، که هدف آن صرفه و مصالح اقتصادی شرکت در زمان مناسب می باشد.

1- خرید آهن آلات

2- خرید های مصالح ساختمانی

3- خریدهای بخش کامپیوتر (لوازم و ملزومات )

4- خریدهای مربوط به ایمنی فنی شرکت (HSE)

5- خرید نیازهای روزمره دفتر مرکزی و پروژهای در دست اجرا