انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می‌رود. واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گيرد.این واحد کوشش می‌نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف‌های سازمانی گام برداشته و مسؤولیت جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های منابع انسانی و اداری کارکنان ، ارتباطات به منظور اطمینان یافتن از فرآیندهای دو طرفه‌ای که همه افراد را مطلع می‌سازد، ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، ایجاد رویه‌های مناسب رسیدگی به شکایات، انجام مراحل جذب و حفظ منابع انسانی ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید آنان را بر عهده دارد.