یکی از بخشهای  سه گانه  امور مالی شرکت فولادتکنیک ، حسابداری پیمانها است. که وظیفه اصلی آن به دو شاخه حسابداری قراردادهای کارفرمایان و  قراردادهای پیمانکاران تقسیم می گردد

مدیریت مالی قرارداد ها چه پیمانکاری چه کارفرمایی   یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای یک  پروژه است.چراکه انجام محاسبات دقیق در آن می‌تواند سود و زیان شرکت را در انتهای انجام یک پروژه تعیین کند.

با توجه به اینکه  حوزه‌ی اصلی فعالیت شرکت فولاد تکنیک ، اخذ پروژه‌های مختلف عمرانی  ، صنعتی و مشاوره ای ....و انجام آن‌ها به‌صورت پیمانکاری و مشاوره ای می باشد ، حسابداری پیمانها در دوبخش کارفرمایان و پیمانکاران  ، اسناد و مدارک هر پروژه با ریز جزئیات آن‌ها ، برای مراجعات بعدی، سازمان‌یافته و مرتب نگهداری و بایگانی می نماید.

مهم‌ترین موضوع در حسابداری پیمانها در حوزه پیمانکاران محاسبه‌ی و کنترل دقیق مخارج و صورت وضعیتهای مطالبه شده توسط تامین کنندگان و پیمانکاران دست دوم در راستای پروژه اصلی شرکت و تطبیق آن با درآمد حاصل از آن است.که این محاسبات کمک شایانی در تعیین بازده پروژه (سودو زیان ) برای شرکت می نماید

مهمترین موضوع در حسابداری پیمانها در حوزه کارفرمایان کنترل و رسیدگی و پیگیری شناسایی و مطالبه به موقع کلیه درآمد های ناشی از یک پروژه از کارفرمای اصلی می باشد

تضامینی  که در طول انجام پروژه توسط شرکت به کارفرمایان یا توسط پیمانکاران به شرکت تسلیم می گردد نیز جزو مهم‌ترین اسناد حسابداری پیمانها  بوده و این‌ها نیز باید در دفاتر حسابداری ثبت و درنهایت برای محاسبات نهایی حسابداری پیمانکاری در نظر گرفته شوند.