حسابداری صنعتی یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت مالی اداری است که وظیفه محاسبه بهای تمام شده پروژه ها‏‏‎، شناسائی درآمد ها، محاسبه سود و زیان و همچنین وضعیت مالی پروژه ها شامل مخارج، دریافت ها و پرداخت ها بصورت دوره های ماهیانه، فصلی و سالیانه، تهیه انحرافات و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ...  را بر عهده دارد. از دیگر وظایف این بخش تهیه و تنظیم ‌بودجه سالیانه شرکت و مقایسه با عملکرد واقعی و ریشه یابی علل مغایرت ها میباشد، همچنین ارائه گزارشات مدیریتی از جمله اقدامات مهم در بخش حسابداری صنعتی شرکت فولاد تکنیک میباشد، چرا که شرکت میبایست در مورد میزان و کنترل هزینه‌های مستقیم و هزینه های سربار پروژه ها و هزینه های سربار ستاد مرکزی، اطلاعات دقیقی را داشته باشد تا بتواند تسلط بیشتری در تعیین قیمت منطقی و معقولانه پروژه ها کسب نماید و همچنین با ارزیابی بهای تمام شده کلیه خدمات و کالا در راستای عملیاتی نمودن پروژه ها، تصمیم‌های معقولانه و دقیق تری بگیرد. همچنین مسئولیت نظارت و کنترل بر عمـلیـات و نگهداری و ثبت اطلاعات آماری و ریالی مربوط به انبارها و اموال، ارائه گزارشات صحیح و بموقع و نیز مسئولیت تهیه و تنظیم ادعاهای مالی شرکت و دفاع از ضرر و زیان های وارده خارج از قصور پیمانکار در مقابل کارفرمایان با این واحد می باشد.