گروه حسابداری مالی همزمان با  تاسیس شرکت فعالیت خود را آغاز نموده و با بهره گیری از نیروهای مجرب وظیفه کنترل و ثبت کلیه عملیات مالی شرکت را با رعایت قوانین حاکمیتی و استانداردهای حرفه ای عهده دار می باشد.