• مراحل مختلف کنترل و اصلاح صورت‏وضعیت‏های موقت، تعدیل و قطعی، رسیدگی به دعاوی و مسائل قراردادی مربوط به :
  • پیمانکاران کارفرما نقش شرکت (مشاور)
  •  پیمانکاران اجرایی شرکت و پیمانکاران مجتمع کارخانجات ساخت و تولید شماره یک نقش شرکت ( پیمانکار یا کارفرما)
 • رسيدگي به صورت وضعيتهاي  موقت و قطعي پيمانكاران  كارفرما و پيمانكاران شركت  شامل:
  •  كنترل همآهنگي صورت وضعيت ارسالي با متن قرارداد، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان برنامه و بودجه كشور
  • كنترل مبلغ و زمان اجراي قرارداد با مبلغ و زمان پيش بيني شده در قرارداد
  • كنترل قيمتهاي ارسالي رديف دار، ستاره دار وقيمت جديد در سر فصل صورت وضعيت ارسالي
  • كنترل فصول مختلف صورت وضعيت براساس ضوابط موجود در سرفصل هاي فهرست بهاي مربوطه
  • كنترل صورت مجالس و دستور كارهاي لازم در رابطه با صورت وضعيت
  • جمع بندي ريالي موارد فوق و اعمال ضرايب مربوطه
  • تاييد نتيجه نهايي به صورت عددي و حروفي در صفحه پوششي صورت وضعيت
  • رسيدگي ، پيگيري و تعيين تكليف قيمتهاي جديد با همكاري اركان ذيربط پروژه
  • رسيدگي به محاسبات تعديل ارسالي پيمانكاران و اعلام رقم نهايي تعديلات
  • رسيدگي به تاخيرات مجاز وغير مجاز پيمانكاران
  • رسيدگي به دعاوي پيمانكاران و دستگاه نطارت و كارفرما