هسته اصلی معاونت بازرگانی شرکت در راستای ورود به پروژه های طرح و ساخت و پشتیبانی از فعالیت های پیمانکاری در سال 1386 تشکیل گردید. با گسترش ورود شرکت به اجرای پروژه های صنعتی خدمات ارائه شده توسط این معاونت نیز گسترش یافت.
هم اکنون این معاونت در قالب هسته های زیر اقدام به ارائه خدمات و پشتیبانی از پروژه های شرکت می نماید.
-    تامین و تدارکات کلیه فرایندهای پروژه در داخل و خارج از کشور
-    مناقصات و فروش در کلیه زمینه فعالیت های برنامه استراتژیک
-    توسعه بازار ، رصد مناقصات ، تبلیغات و فعالیت های مربوط به بازاریابی
-    تهیه قراردادهای کارفرمایی، پیمانکاری و تامین کنندگان خارجی و داخلی
-    فعالیت های پشتیبانی از پروژه های شرکت در قالب کشف قیمت ، مدیریت فعالیت های مربوط به کمیسیون معاملات در قالب عضو حقوقی ،دبیرکمیسیون معاملات و مدیریت اسناد مرتبط
-    مدیریت و کنترل فعالیت های حقوقی مربوط به قراردادهای جاری در دست اجرای شرکت اعم از قراردادهای کارفرمایی/پیمانکاری
-     به روزنمایی وندورلیست و مدیریت تحت کنترل قراردادن وندورلیست تامین کنندگان و پیمانکاران
-    فعالیت های مربوط به ترخیص، بارگیریو حمل تجهیزات و کالاهای شرکت