گروه منابع اطلاعاتي از سال 1379 فعاليت خود را آغاز نموده است. اين گروه شامل زير مجموعه ‏هاي مركز اسناد و مدارك فني، شناسايي اطلاعات علمي فني و كتابخانه مي‏ باشد.
كليه اطلاعات موجود در گروه منابع اطلاعاتي پس از ثبت و سازماندهي به تناسب نياز و ارتباط، اطلاع رساني و سپس جهت استفاده گروه ارسال مي‏ گردد.