اين گروه با درك و شناسايي و با بهره گيري از توانمنديهاي نيروهاي متخصص و همچنين با استفاده از نيروي كارآمد مستقر در شركت با توان مضاعف در پروژه هاي واگذاري مشاركت شركت نموده و همواره سعي در ارتقاء سطح كيفي وكمي پروژه هايي كه محول مي گردد را دارد . هدف از بيان اين موضوع نشانگر حساسيت اين گروه در خصوص هر چه بهتر ارائه نمودن پروژه هاي مختلف در زمينه هاي عمراني و فرهنگي و صنعتي مي باشد كه در راستاي آن همكاري گروههاي ديگر شركت و همچنين بهره گيري از آخرين اطلاعات نرم افزاري تخصصي و مطالعات جامع در فرآيند طراحي را در بر داشته است كه مختصري از شرح كار و وظايف اين گروه درمنوي " اهم فعاليت ها " بطور خلاصه به اطلاع همكاران مي رساند.