گروه مهندسي راه و جنرال پلان شركت مهندسي بين‌المللي فولاد تكنيك از آغاز تأسيس شركت با اهداف و مأموريت‌هاي مشخص شده براي حضور در فعاليتهاي مهندسي در زمينه راه و محوطه و جنرال پلان شروع به فعاليت نموده است.
گروه مهندسي راه و جنرال پلان فعاليتهاي متعددي دارد كه پايه آنها به علوم راه و ساختمان و نقشه‌برداري و زمين‌شناسي مهندسي و رياضيات و آمار و ... بر مي‌گردد.