گروه مهندسی ساختمان از جمله گروههایی می باشد که از ابتدای تاسیس شرکت فولادتکنیک (سال 1370) از گروههای اصلی شرکت محسوب می شده و فعالیتهای زیادی را در دست انجام داشته است.
این گروه در یک مقطع زمانی شامل دو گروه ساختمان و سازه و زیر نظر امورساختمان فعالیت می کرده که از سال 1381 تحت عنوان یک گروه بنام گروه مهندسی ساختمان و زیر نظر معاونت فنی فعالیت می کند.
با توجه به این که در پروژه های صنعتی بخش عمده ای مربوط به فعالیتهای ساختمانی می شود و با توجه به اینکه طراحیهای ساختمانی این پروژه ها تقریبا بطور کامل داخلی می باشد، حجم زیاد فعالیتهای اين گروه بيشتر احساس مي گردد. عمده فعاليتهاي گروه شامل طراحی سازه های فلزی و بتنی صنعتی و غیر صنعتی پروژه های مهندسی وEPC می باشد ولی در رابطه با برآورد پروژه ها جهت شرکت در مناقصات نیز فعالیت دارد.
كنترل طرح ساير پيمانكاران نيز بعنوان مشاور از جمله فعاليتهاي اين گروه بشمار مي آيد.