1- مطالعات امكان سنجي

   1-1- مطالعات فني تكنولوژيكي، طرحها

   1-2- مقايسه فني مالي، روشهاي توليد

   1-3- محاسبات انرژي و مواد ( ورودي توليدي )

   1-4-  تهيه نمودارهاي موازنه مواد و انرژي

   1-5- مطالعات توجيهي بخش فني (براساس فرمت بانك صنعت و معدن)

   1-6- مطالعات جامع مكان‌يابي طرحها

   - محاسبه پتانسيل توليد فولاد در مناطق كشور

 
2- طراحي پايه 

   2-1- طراحي فرايندي جانمايي عمومي طرحها

   2-2- طراحي فرايندي جانمايي و چيدمان واحدهاي خط توليد

   2-3- تعيين مشخصات فرايندي واحدها و تجهيزات طرحها

   2-4- محاسبه و تهيه نمودارهاي گردش انرژي و مواد 
 

3- طراحي تفضيلي

   3-1- طراحي تفضيلي انواع نسوز كاريهاي ساختماني

   3-2- طراحي تفضيلي انواع نسوز كاريهاي تجهيزاتي

   3-3- تهيه ليست مشخصات فني كليه مواد نسوز در طراحي

   3-4- تهيه ليست تأمين كنندگان مواد نسوز

   3-5- تهيه ليست مواد و ليست قيمت مواد نسوز درطراحي 
 

4- مشاوره در پروژه ها

   4-1- برگزاري مناقصه

        4-1-1- ارزيابي اوليه صلاحيت پيمانكاران
          
        4-1-2- تهيه بخش فرايندي اسناد مناقصه

        4-1-3- ارزيابي بخش فرايندي پيشنهاد فني پيمانكاران
 
   4-2- پيشنهاد فني -مالي پروژه ها
         
        4-2-1- تهيه بخش فرايندي پيشنهاد فني

        4-2-2- برآورد بخش فرايندي هزينه هاي سرمايه گذاري
 
  4-3- كنترل بخش فرايندي اسناد فني پيمانكار پروژه  

  4-4- تهيه راهكارها و دستور كارهاي بهره برداري

  4-5- نمودارهاي سازماني كاركنان پروژه

  4-6- بانكهاي اطلاعاتي استراتژيك براي طرحهاي متالورژيكي

       4-6-1- تهيه آلبوم مشخصات فنيمالي واحدهاي متالورژيكي