• - شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات از طریق ارزیابی مدارک شرکت ها ، جلسات حضوری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های صنعتی
  • - ارسال استعلام
  • - بررسی اولیه پیشنهادات فنی
  • - همسنگ سازی اولیه پیشنهادات فنی و بازرگانی
  • - بررسی شرایط مالی و بازرگانی شرکت های مورد استعلام
  • - نظارت و تعامل با سازندگان و تامین کنندگان در حین اجرای قرارداد به منظور کنترل پیشرفت انجام کار ، نظارت کیفی و فنی از طریق تعامل با گروههای برنامه ریزی و بازرسی
  • - هماهنگی با پروژه ها به منظور اطمینان از ارسال تجهیزات و مطابق با مشخصات مورد نیاز
  • - هماهنگی با پروژه در خصوص نصب و راه اندازی تجهیزات  و ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی مورد نیاز از طرف تامین کنندگان در طول دوران گارانتی و بهره برداری پروژه
  • - هماهنگی با پروژه در برنامه ریزی فعالیت ها ،بودجه بندی و ترسیم نقشه راه تهیه و تامین اقلام تجهیزاتی پروژه ها.

 

در کنار فعالیتهای مذکور، این گروه نسبت به انجام عملیات مهندسسی خرید در پروژه های E  ویا EC   همسو  با کارفرمایان حضور مستمر دارد.

  • - جستجوی زمینه های فعالیتی و بازار یابی های جدید طی انجام کار با تامین کنندگان و مشاوران و کارفرمایان شرکت
  • - اعتلای دانش فنی شرکت و اجرای اصول مدیریت دانش با تهیه و اصلاح مدارک خرید در تعامل با گروههای مهندسی