اهم فعالیت 

1-مدیریت و ساماندهی دعاوی له و علیه شرکت در مراکز قضایی و اتاق داوری.

2-تنظیم لوایحه حقوقی و کیفری له و علیه شرکت .

3-پیگیری  ومدیریت پرونده های قضایی حقوقی و کیفری از بدو تشکیل در مراکز انتظامی و قضایی و اتاق داوری.

4-شرکت در جلسات رسیدگی قضایی  واتاق داوری پرونده های حقوقی و کیفری له وعلیه شرکت.