1- شركت در مناقصات و پاسخ به درخواست ها و استعلام ها، بازاريابي و شناخت بازار، معرفي شركت از طريق حضور در نمايشگاه ها، دعوت از شركت ها جهت بازديد.

 2- تهيه و بررسي پيش‌نويس قراردادهاي داخلي و خارجي

 3-همكاري با مديران پروژه در مسائل بازرگاني قرارداد

 4- تامين مصالح، تجهيزات، ماشين آلات مورد نياز

 5 - ارزيابي تأمين كنندگان، سازندگان و پيمانكاران(داخلي/ خارجي)

6- پيگيري كليه مسائل مربوط به گشايش اعتبارهاي اسنادي، بيمه خارجي و حمل كالاهاي خارجي، ترخيص 
    انبارداري، بيمه و حمل داخلي
7-بررسي و تهيه صورت وضعيت ها