خلاصه فعاليت هاي گروه به شرح زير مي‏ باشد:

مركز اسناد و مدارك فني

آرشيو مدارك فني در شركت با استفاده از نرم افزار تخصصي كه در اختيار دارد و در نظر گرفتن اهداف زير فعاليت مي نمايد:

      1-  حفظ و نگهداري نقشه‏ها، اسناد و مدارك فني توليد شده در شركت

      2-  حفظ و نگهداري مدارك دريافتي از كارفرما و پيمانكار

      3-  دريافت مدارك تهيه شده از طرف گروههاي طراحي و تهيه بارنامه  

      4- ارسال مدارك تهيه شده در گروههاي طراحي به كارفرما و پيمانكار

      5- تهيه گزارشات هفتگي، ماهيانه و موردي مربوط مدارك موجود در آرشيو، براي گروههاي مختلف شركت
         و كارفرما

 

شناسايي اطلاعات علمي - فني

     1- نيازسنجي، گردآوري، ذخيره، اشاعه و استفاده بهينه اطلاعات به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي

     2- اطلاعات مرتبط با فعاليتهاي شركت

كتابخانه

مجموعه كتابخانه شامل  كتب، جزوات، مجلات، نرم‏افزارهاي عمومي، تخصصي و استانداردها، و ديگر منابع اطلاعاتي مي‏باشد كه با هدف كمك به توسعه و اعتلاي دانش فني تخصصي در سطح شركت و فراهم نمودن بستر لازم بمنظور همگام بودن با پيشرفت‏هائي علمي، جمع آوري مي گردد.