برگزاري حدود 10000 نفر ساعت آموزش تخصصي در سال 1389 براي همكاران شركت در قالب 100 عنوان دوره و سمينار كه در ذيل عناوين برخي از آنها قابل مشاهده مي باشد:

رديف شرح فعاليت
1 نرم افزار هاي مهندسي EPLAN,ECAD,ETAP1,ETAP2, SAFE ,SAP,ETABS,XSTEEL,…
2 دوره هاي تخصصي و نيمه تخصصي طراحي مخازن ذخيره ، تصفيه آب ، ابزار دقيق جامع ، شيرهاي صنعتي ، اصول و فنون مداكره ، مديريت ادعا، ارزيابي طرحها ، تأمين مالي پروژه ها ، عكاسي حرفه اي، پيكره دانش مديريت پروژهPMBOK، مكاتبات تجاري به زبان انگليسي و نرم افزارهاي عمومي
3 دوره هاي ايمني و بهداشت و حفظ محيط زيست براي همكاران دفتر مركزي و سايتهاي اجرايي
4 دوره ها و سمينارهاي تخصصي بازرگاني
5 دوره ها و بازديدهاي تخصصي در ارتباط با صنعت فولاد
6 دوره هاي تخصصي در ارتباط با صنعت نفت و گاز
7 دوره هاي تخصصي زيست محيطي
8 دوره هاي تخصصي بازرسي (بازرسي جوش ، بازرسي جرثقيل و بالابرها ، بازرسي آسانسور ، سوپروايزر اجرايي پايپينگ و ...)
9 دوره هاي تخصصي مرتبط با مديريت انرژي

حضور در سمينارها و كنفرانسهاي علمي و كاربردي و ارائه مقالات تخصصي همكاران در اين مجامع نيز از خدمات اين گروه مي باشد.