1-   مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها ( EPC، مشاوره و مديريت طرح)

1-1-        مديريت زمان و كنترل پروژه

1-2-        بودجه‌بندي و كنترل هزينه‌ها

1-3-        مديريت منابع (نيروي انساني و ماشين آلات)

2-   مستندسازي و مديريت قراردادها

2-1-        طراحي سيستم

2-2-        خريد نرم‌افزار

2-3-        آموزش

2-4-        پياده‌سازي

3-   آموزش‌هاي عمومي وتخصصي در زمينه مديريت پروژه

4-   خدمات مشاوره در خصوص نظارت نظام‌هاي بانكي