• مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها ( EPC، مشاوره و مديريت طرح)
 • مديريت زمان و كنترل پروژه
 • بودجه‌بندي و كنترل هزينه‌ها
 • مديريت منابع (نيروي انساني و ماشين آلات)
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت محدوده
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت یکپارچگی
 • مدیریت ارتباطات
 • تهیه و تنظیم لوایح ادعا و تاخیرات
 •  مصور سازی پروژه ها
 • مستندسازي و مديريت قراردادها
 • طراحي سيستم
 • خريد نرم‌افزار
 • آموزش
 • پياده‌سازي
 • آموزش‌هاي عمومي وتخصصي در زمينه مديريت پروژه
 • خدمات مشاوره در خصوص نظارت نظام‌هاي بانكي