رديف شرح فعاليت
1

طراحي مبناي واحد هاي شيميايي

2

طراحي جزئي واحد هاي شيميايي

3

شبيه سازي پروسه

4

بالانس انرژي و مواد

5 مهندسي خريد براي واحد هاي شيميايي
6

طراحي لوله كشي

7

نصب , كميسيون و راه اندازي واحد هاي شيميايي

8

طراحي عملكرد واحد