نفت و پتروشیمی

تأمین و بومی سازی قطعات ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز

تأمین و بومی سازی قطعات ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ساخت و اجرای قطعات داخلی مخازن ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز و ساخت نمگیر در راستای بومی سازی و تأمین تجهیزات موردنیاز طرح‌های کشور

مشاهده اطلاعات پروژه
سیستم اعلان و اطفاء حریق

سیستم اعلان و اطفاء حریق

اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز و گاز مایع 900 و برق پازنان 2 جهت به حداکثر رسانی حفاظت و ایمنی از طرحهای مذکور از حوادث آتش سوزی

مشاهده اطلاعات پروژه
نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران شماره 3

نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران شماره 3

ارائه خدمات مهندسی، تأمین و ساخت به صورت EPC جهت نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران 3

مشاهده اطلاعات پروژه