مطالعات اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران

مطالعات  اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران

مطالعات  اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران با همکاری مشاور صاحب تکنولوژی با طول خط 420 کیلومتر

مطالعات اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران

  • گروه: مشاوره و مطالعات حمل و نقل ریلی
  • نوع: مطالعاتی
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: سازمان قطارشهری اصفهان

موقعیت جغرافیایی