مشاوره و مطالعات حمل و نقل ریلی

مطالعات  اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران

مطالعات اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران

مطالعات  اولیه قطار سریع السیر اصفهان به تهران با همکاری مشاور صاحب تکنولوژی با طول خط 420 کیلومتر

مشاهده اطلاعات پروژه