قطارهای شهری و بین شهری

سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به قطار شهری AC و DC

سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به قطار شهری AC و DC

ارائه خدمات مهندسی و مشاروه جهت اجرای سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به خط شماره یک قطار شهری به طول 21 کیلومتر.

مشاهده اطلاعات پروژه