گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت