کتاب چگونه فولاد را ریخته گری می نماییم

کتاب چگونه فولاد را ریخته گری می نماییم

کتاب چگونه فولاد را ریخته گری می نماییم

شناخت فناوری­ های متالورژیکی و نقش فرایندی هر یک از تجهیزات خط تولید در ماشین­ های ریخته­ گری پیوسته فولاد طبعاً برای بهره­ برداری آگاهانه و بهینه، از نیازهای اساسی قلمداد می­ گردد.

گردآوری و تدوین نهایی این مجموعه برای شروع ریخته­ گری تا پایان انجماد فولاد مذاب و برش شمش ریخته­ گری در ماشین ریخته­ گری پیوسته، در اردیبهشت سال 1366 برای ماشین­ های ریخته­ گری بخش فولادسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفته است.

نویسنده: مرتضی آزیدهاک

کلید واژه­ ها: ماشین ریخته­ گری پیوسته فولاد (Continuous Casting Machine)، فرایند انجماد فولاد مذاب، پاتیل فولاد (Steel Ladle)، پاتیل میانی(Tundish)، کریستالیزاتور/ قالب (Mould)، مکانیزم نوسان قالب( Oscillation DEvice)، مکانیزم گیرنده – کشاننده (Withdrawal -Straightening)، مکانیزم برش شمش(Torch Cutting Device)، بستر سرد کننده شمش ریخته­ گری(Cooling Bed)، شمش بدلی، سرد کننده اولیه/ ثانویه.

دانلود فایل کتاب