پیمانکار عمومی دراجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

پیمانکار عمومی دراجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

پیمانکار عمومی دراجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک فعالیت خود را در قالب ارائه خدمات  EPC و EPC+F در پروژه ها به شرح زیر ارائه می نماید:

  • فاز مهندسی یا طراحی (Engineering): در این مرحله از پروژه مدارک، اسناد و نقشه‌های مورد نیاز جهت اجرای پلنت در فازهای طراحی پایه و طراحی تفضیلی، خرید تجهیزات و مواد، نصب و اجرا انجام می‌پذیرد. در این مرحله معمولاً پیشرفت پروژه بر اساس مراحل طراحی و میزان نفر ساعت لازم جهت تکمیل طراحی برنامه ریزی و کنترل می‌شود.
  • فاز خرید یا تامین (Procurement): در این مرحله اقلام ، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه تهیه می‌گردد. در این مرحله معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل خرید و هزینه (در برخی موارد زمان یا ترکیبی از هزینه و زمان) لازم جهت تکمیل خرید برنامه ریزی و کنترل می‌شود.
  • فاز نصب یا اجرا (Construction): در این مرحله تجهیزات و مواد پروژه نصب یا اجرا می‌گردند. در این مرحله معمولا پیشرفت پروژه بر اساس احجام و مقادیر کاری لازم جهت تکمیل خرید تجهیزات صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که فعالیت های مورد نیاز جهت راه اندازی و تست های نهایی در این مرحله انجام می پذیرد.
  • تامین مالی (Finance): این مرحله شامل تامین مالی پروژه می باشد که در برخی از پروژه ها این شرکت تامین مالی مورد نیاز پروژه را از طریق معرفی سرمایه گذار در صورت ارائه تضامین معتبر بر عهده دارد.