موفقیت در مناقصه انجام خدمات طراحی و مهندسی بیسیک ودیتیل پروژه ذوب شاهین بناب

موفقیت در مناقصه انجام خدمات طراحی و مهندسی بیسیک ودیتیل پروژه ذوب شاهین بناب

موفقیت در مناقصه انجام خدمات طراحی و مهندسی بیسیک ودیتیل پروژه ذوب شاهین بناب

همکاران گرامی

موفقیت در مناقصه انجام "خدمات طراحی و مهندسی بیسیک ودیتیل پروژه ذوب شاهین بناب" برگ زرین دیگری برکارنامه شرکت می باشد که نشان از توانمندی یک شرکت پیشرو است. این موفقیت را به مدیریت محترم عامل و کلیه همکاران تبریک می گوییم