موفقیت درجذب پروژه وابلاغ به کار "پروژه مگا مدول احیا مستقیم مجتمع جهان فولاد سیرجان به صورت تامین و اجرا" را به همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم

موفقیت درجذب پروژه وابلاغ به کار "پروژه مگا مدول احیا مستقیم مجتمع جهان فولاد سیرجان به صورت تامین و اجرا" را به همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم

همکاران گرامی؛

موفقیت درجذب پروژه وابلاغ به کار "پروژه مگا مدول احیا مستقیم مجتمع جهان فولاد سیرجان به صورت تامین و اجرا" که برگ درخشان دیگری برسوابق شرکت مهندسی بین المللی  فولاد تکنیک میباشد را به کلیه  همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم