مهندسی انرژی

مهندسی انرژی

مهندسی انرژی

شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک مهندسی انرژی را به عنوان یک مزیت رقابتی در انجام پروژه های خود استفاده نموده و با دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط نسبت به توازن در زنجیره انرژی در پروژه های مربوطه اقدام نموده و علاوه بر قابلیت انجام ممیزی انرژی در صنایع توان ارائه راه حل های عملی جهت بهینه سازی مصرف و مهندی انرژی را داراست.
برخی از فعالیت های مرتبط با موضوع فوق به شرح زیر است:

  • انجام مطالعات توجیه فنی-اقتصادی پروژه های بهینه سازی انرژی
  • ممیزی انرژی مقدماتی و تفضیلی در صنایع مختلف
  • انجام خدمات اندازه گیری مرتبط در زمینه انرژی
  • مشاوره جهت استقرار سیستم های مدیریت انرژی
  • انجام پروژه های EPC با رویکرد کاهش مصرف انرژی