مشارکت در اجرا و راه اندازی پروژه کوره بلند شماره 3