مراسم روز درخت کاری در مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

مراسم روز درخت کاری در مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

مراسم روز درخت کاری در مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

مراسم روز درخت کاری در مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان به همت رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک برگزار گردید.