مدیریت طرح و کنترل پروژه

مدیریت طرح و کنترل پروژه

مدیریت طرح و کنترل پروژه

در تعریف مدیریت طرح می توان گفت مدیریت طرح نوعی روش متعارف است که در آن کارفرما، عامل دیگری را به منظور هماهنگی بین کارفرما و مشاور و پیمانکار و همچنین مدیریت و کنترل طرح به خدمت می گیرد . مدیر طرح به عنوان نماینده کارفرما در قبال حق الزحمه معین خدمات لازم را ارائه میدهد. شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان مدیریت طرح در پروژه های مختلفی فعالیت داشته است. همچنین برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت هدف گذاری و ارائه روشها یا تعیین مسیرهایی در راستای دستیابی به اهداف و کنترل زمان و هزینه انجام می پذیرد. در این راستا برنامه ریزی و کنترل پروژه در راستای مدیریت پروژه خدمات زیر را ارائه می نماید:

  • برنامه ریزی و تعریف نقاط کنترلی طرح
  • مدیریت زمان
  • مدیریت هزینه و بودجه
  • مدیریت نیروی انسانی
  • تهیه گزارشات و نمودارهای مورد نیاز